Xóc đĩa đổi thưởng - Kiếm tiền tại nhà

Mã trường: CYK

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1.1. Tên Phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính
1.2. Số điện thoại: 0258 3521 171
1.3. Email: [email protected]
1.4. Năm thành lập phòng: Năm 1978

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
2.1. Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong quản lý, triển khai công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý triển khai công tác hành chính, an ninh trật tự, y tế trường học của toàn trường.
2.2. Nhiệm vụ:
+ Tham mưu xây dựng công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế theo quy định; tham mưu cho Hiệu trưởng trong quản lý, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng nhân sự;
+ Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường; Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;
+ Xây dựng các dự thảo quy chế, quy định của nhà trường; thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm theo quy định;
+ Đề xuất phương án phát triển nguồn nhân lực cho nhà trường; Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
+ Lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng theo quy định hiện hành; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm vào các vị trí việc làm theo quy định;
+ Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo các quy định của nhà nước;
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ viên chức, người lao động; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Phòng Công tác học sinh sinh viên để theo dõi tình hình chính trị tư tưởng của học sinh sinh viên.
+ Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động; tham mưu và chuẩn bị thực hiện ký kết các hợp đồng lao động;
+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành.
+ Quản lý và tổ chức công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận và xử lý các công văn đi và đến; Quản lý con dấu nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
+ Quản lý công tác y tế cơ quan. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên theo quy định;
+ Thực hiện công tác tổ chức đón tiếp, theo dõi hoạt động các đoàn khách trong đến công tác tại trường bảo đảm đúng quy định và thủ tục;
+ Thực hiện bảo đảm cảnh quan, vệ sinh, an ninh trật tự trong trường học; quản lý đội bảo vệ và dân quân tự vệ của trường; Phối hợp Phòng Công tác học sinh-sinh viên về công tác y tế trường học.
+ Quản lý và điều phối xe ô tô công phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và công tác của lãnh đạo.
+ Được thừa lệnh ký các văn bản do Hiệu trưởng phân cấp. Tổng hợp và báo cáo các công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng theo quy định
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
3.1.Cơ cấu tổ chức: 
Phòng Tổ chức Hành chính gồm 01 Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng, 01 văn thư, 07 chuyên viên và 9 nhân viên.
3.2. Lãnh đạo phòng:

 Trưởng phòng
Thạc sĩ Lưu Thị Thanh Thúy
Điện thoại:0918766756
Email: [email protected].

Phó phòng
Thạc sĩ Trương Thị Mỹ Phương
Điện thoại: 0905033925
Email:

Đăng ký xét tuyển online