Xóc đĩa đổi thưởng - Kiếm tiền tại nhà

Mã trường: CYK

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG 

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG
1.1.    Tên phòng : Thanh tra – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2.    Tên tiếng anh:
1.3.    Số điện thoại: 0258 3521855
1.4.    E-mail: [email protected]
1.5.    Năm thành lập phòng: 2013

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng: tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng về công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
2.2. Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định;
– Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy chế, quy định của nhà trường; giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
– Giúp hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện, các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
– Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi của nhà trường;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các kỳ thi, kiểm tra kết thúc học phần và thi tốt nghiệp của trường;
– Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc môn học;
– Được thừa lệnh ký các văn bản do Hiệu trưởng phân cấp. Tổng hợp và báo cáo các công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng theo quy định;
– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Gồm: – 01 Trưởng phòng
– 02 Giảng viên

3.2. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng
Thạc sĩ Huỳnh Thị Mai Hoa
Điện thoại: 0905270260
Email: [email protected]

Đăng ký xét tuyển online