Xóc đĩa đổi thưởng - Kiếm tiền tại nhà

Mã trường: CYK

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH:
1.1 : Tên : PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1.2. Số điện thoại nội bộ: 0258.3522270.
1.3. Email:
1.4: Năm thành lập phòng : 1978

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
2.1. CHỨC NĂNG:
Thành lập vào năm 1975, tên gọi: Phòng tài vụ. Từ tháng 6/2005 đổi tên thành phòng Tài chính – Kế toán , năm 2013 đến nay đổi tên thành phòng Kế hoạch – Tài chính. Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị tham mưu cho Nhà trường quản lí về kế hoạch tài chính, quản lí tài chính – tài sản, quản lí vốn, bảo toàn vốn, phát triển vốn. Phòng đã cùng lớn mạnh với Nhà trường qua từng giai đoạn.
Từ quản lí đơn giản thô sơ trong những ngày thành lập đến nay phòng làm việc đầy đủ phương tiện, được tin học hoá. Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa đã có những giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, tạo được các nguồn thu hợp pháp; bao gồm nguồn kinh phí Nhà nước cấp hang năm, nguồn thu từ học phí, lệ phí, nguồn thu khác. Là đơn vị tự chủ một phần kinh phí thực hiện quản lí thu chi. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lí được chuẩn hoá, công khai, minh bạch theo đúng qui định, sử dụng nguồn tài chính hợp lí minh bách và có hiệu quả.

2.2. NHIỆM VỤ:
– Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thu học phí, các khoản thu khác kịp thời, đúng tiến độ.
– Cập nhập 100% dữ liệu học phí, kịp thời, chính xác, đầy đủ; kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu tiền, học phí hàng ngày.
– Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc thu học phí hàng tuần.
– Kiểm tra quyết toán hóa đơn từ các khoản thu hàng tháng.
Toàn phòng đã xây dựng được kế hoạch công tác cho các phần hành chuyên môn đến lãnh đạo của phòng đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, mọi hoạt động của nhà trường trong lĩnh vực tài chính được tốt, báo cáo tài chính: tháng, quí, năm đầy đủ, đúng quy định

3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– Gồm 2 Phó trưởng phòng và 2 chuyên viên
3.2. Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng – Phụ trách Phòng
Cử nhân Trần Nguyễn Thị Thanh Thảo
Điện thoại : 0979830659
Email :
Kế toán trưởng
Cử nhân Bùi Thị Xuân Thái
Điện thoại : 0905237891
Email :

 

 

Đăng ký xét tuyển online