Xóc đĩa đổi thưởng - Kiếm tiền tại nhà

Mã trường: CYK

PHÒNG ĐÀO TẠO

1.THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO:
1.1. Tên phòng : Phòng Đào tạo
1.2. Số điện thoại : (0258)3521576
1.3. E-mail : [email protected]
1.4. Năm thành lập phòng: 1978
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
2.1. Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai quá trình đào tạo, phát triển ngành nghề, tăng quy mô đào tạo và liên kết đào tạo hợp lý theo năng lực của nhà trường và các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2.2. Nhiệm vụ:
+ Xây dựng các đề án mở ngành đào tạo mới, tăng quy mô đào tạo hợp lý các ngành nghề được phép đào tạo với các loại hình đào tạo thích hợp;
+ Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng, đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo về mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học, đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện;
+ Tham mưu cho Hiệu trưởng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong nước triển khai đào tạo liên thông, liên kết theo quy định hiện hành;
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; tổ chức và triển khai công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;
+ Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến các hoạt động đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành;
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, thực hành, thực tập cho từng khóa học, từng năm học, từng ngành, từng bậc đào tạo trong trường, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo;
+ Tổ chức và quản lý việc biên soạn, thẩm định giáo trình, chương trình đào tạo;
+ Quản lý và tổng hợp giờ giảng của giảng viên. Phối hợp với Phòng Tổ chức –Hành chính kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên; tham mưu tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên.
+ Quản lý việc in ấn và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên theo đúng quy định của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;
+ Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành;
+ Quản lý bộ phận thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh – sinh viên;
+ Kiểm tra và trình Hiệu trưởng phê duyệt các đề xuất mua sắm trang thiết bị, hóa chất , thuốc, vật tư, vật liệu… của các khoa, bộ môn phục vụ công tác giảng dạy và học tập;
+ Được thừa lệnh ký các văn bản do Hiệu trưởng phân cấp. Tổng hợp và báo cáo các công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng theo quy định;
+Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
III.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO:
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 6 chuyên viên.
3.2. Lãnh đạo phòng:

 

Trưởng phòng
Thạc sĩ Võ Văn Khoa
Điện thoại: 079167176
Email: [email protected]

 

Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Lê Thị Minh Thư
Điện thoại:0985002426
Email: [email protected]

 

 

Đăng ký xét tuyển online